انجمن مدیریت اجرائی ایران

در تاریخ 20 آبان 1375، تاسیس انجمن مدیریت اجرایی ایران مورد تاییددر تاریخ 20 آبان 1375، تاسیس انجمن مدیریت اجرایی ایران مورد تایید کمیسیون انجمن هاي علمی ایران قرار گرفت. سپس، نخستین انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن برگزار شد و فعالیت هیئت مدیره با تهیه اساسنامه و اقدام براي انجام مراحل قانونی ثبت انجمن نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان تهران آغاز گردید. بر اثر تلاش هاي ياد شده، انجمن مدیریت اجرایی ایران با شماره ي ثبت 9686 در تاریخ 16 شهریور 1376 نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید و فعاليت قانوني خود را تحت نظارت كميسيون انجمن هاي علمي ايران (معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) آغاز نمود. چشم انداز (Vision) تبدیل انجمن مدیریت اجرایی به عنوان قطب مشاوره، اطلاع رسانی و تحقیق در حوزه مدیریت اجرایی در سطح خاورمیانه . ماموریت (Mission) هدف از تشکیل انجمن، گسترش، پیشبرد و ارتقاي دانش مدیریت اجرایی به منظور توسعه کمی و کیفی نیروهاي متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه هاي مربوط به مدیریت اجرایی می باشد. انجمن مدیریت اجرایی به عنوان یک انجمن غیرانتفاعی و در جهت فعالیت در عرصه مدیریت اجرایی در زمینه هاي مشاوره، اطلاع رسانی و تحقیق در حوزه مدیریت اجرایی تاسیس شده است. خدمات انجمن در تمامی سطح کشور با بالاترین کیفیت ارائه می گردد. ارزش ها (Values) بیان حقیقت: تمامی تلاش، برنامه ریزي ها، تبلیغات، جلسات، سمینارها و ... در انجمن مدیریت اجرایی، مبتنی بر بیان واقعیت بدون اضافه و یا کم کردن مطالبی به اصل وجودي آن می باشد. اطلاع رسانی بدون حد و مرز در زمینه مدیریت اجرایی و خدمات مرتبط با حوزه هاي علمی و پژوهشی، کنگره ها و ... ارائه محصول و خدمات تحقیقاتی و مشاوره اي بر اساس جدید ترین دستاوردهاي جهانی در حوزه مدیریت اجرایی مشارکت پذیر: ایجاد محیط مناسب براي مشارکت تمامی ارگان ها و سازمان ها اعم از دولتی و غیر دولتی، اندیشمندان و خیر خواهان، اساتید و دانش پژوهان دلسوز، به نحوي که هر کس هر چه در توان دارد بتواند در راستاي اهداف متعالی انجمن مشارکت کنند. قانون مدار: محوریت بخشی به قوانین و مقررات نظام اسلامی و ایجاد زمینه هاي پایدار مبتنی بر قانون براي حمایت از خدمات علمی، فرهنگی و توسعه اي آموزش عالی از اصول اساسی خواهد بود. کارآفرین: تلاش سازمان یافته براي مدریت اجرایی مبتنی بر کارآفرینی و ایجاد محیط هاي کارآفرین، که منجر به توانمندي آحاد جامعه هدف گردد