صنایع شیمیایی کرمان زمین

  • کشاورزی
  • تولید و فروش کود های شیمیایی جهت کشاورزی
تولید کننده کودهای مایع و جامد با برند تجاری جنوبگان